Sunday, 13 June 2021

ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563


    วันนี้ (1 ม.ค. 63) ในพระบรมมหาราชวัง  มีบุคคลสำคัญ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก เดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904  ด้านทิศตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานรัฐสภา  ประธานองค์กรอิสระต่างๆ และคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563


ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม มีผู้บัญชาการเหล่าทัพ  ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร  มูลนิธิต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประชาสัมพันธ์  กรมพัฒนาชุมชน  กรมชลประธาน  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย  นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย


เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมสำนักพระราชวัง ยังได้จัดสถานที่ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเด็กผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เดินทางไปลงนามถวายพระพร จนถึงเวลา 17 นาฬิกาด้วย

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา