Sunday, 13 June 2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย 

  วันที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 16.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

-จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร 3 เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกองทัพไทย จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจครั้งนี้ขึ้น เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในวันกองทัพไทย นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อทหาร ตำรวจ 
-ต่อจากนั้น พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา ของการจัดพิธีสวนสนาม พร้อมกับกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกำลังพลสวนสนาม จำนวน 6 พัน 812 นาย กล่าวคำปฏิญาณตน 

-ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่เหล่าทหาร ตำรวจ 

-จากนั้น ทอดพระเนตรกำลังทางอากาศ ประกอบด้วยหมู่บิน AU-23 จำนวน 3 เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ 4 เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ 6 และหมู่ 9 จำนวน 15 เครื่อง พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ 9 และหมู่ 10 จำนวน 19 เครื่อง รวมถึงการสวนสนาม ของเหล่าทหาร – ตำรวจ  ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม 7 กรม กรมละ 4 กองพัน , กรมวิ่งสวนสนาม 1 กรม 4 กองพัน , กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ 1 กองพัน และกรมยานยนต์  2  กรม กรมละ 3 กองพัน รวมทั้งหมด 39 กองพัน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี  ความสามารถ  ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่ง”จอมทัพไทย”ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้กองทัพไทย ได้จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี เพื่อให้กำลังทหารยึดมั่นในความจงรักภักดี และครองตนให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตย เจริญรอยตามบรรพบุรุษในการเป็นทหาร และความเสียสละของพระมหากษัตริย์ในอดีต ซึ่งวันนี้ในอดีตเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือข้าศึก จึงเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา